Kötelező szakmai gyakorlat (MSc)

Korábbi oktatók: 
Horváth Ákos

Ez az oldal vonatkozik a VIMIMS20 (Mérnökinformatika szak) és a VIMIM381 kódú (Gazdaságinformatika szak) tárgyat teljesítő MSc hallgatókra is.

A VIMIAS16 kódú tárgyat teljesítő BSc hallgatókra részben más szabályok vonatkoznak, számukra külön tájékoztató oldalt vezetünk.

A szakmai gyakorlat célja, hogy a hallgatók a gyakorlatban alkalmazzák az új számítástechnikai valamint információs rendszerek/berendezések/eszközök tervezésével/fejlesztésével és rendszerbe integrálásával kapcsolatos ismereteiket, részt vegyenek szakterületük kutatási-fejlesztési feladatainak kidolgozásában. A legalább négy hetes szakmai gyakorlat során a hallgatók  egy a tanszéki és vállalati konzulens által meghatározott feladatot oldanak meg. Feladatuk kapcsolódhat diplomatervükhöz, TDK dolgozatukhoz, önálló labor feladatukhoz, de azoktól jól elkülöníthetőnek kell lennie.

A szakmai gyakorlat tárgy célja ezen túl az is, hogy lehetőséget biztosítson a hallgatóknak arra, hogy a diploma szerzés követelményeinek (Felsőoktatási törvény, A tanulmányi kötelezettségek teljesítése fejezet, 60.§ 4. bekezdés: "Végbizonyítványt a felsőoktatási intézmény annak a hallgatónak állít ki, aki a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeket és az előírt szakmai gyakorlatot - a nyelvvizsga letétele, a szakdolgozat, diplomamunka elkészítése kivételével - teljesítette, és az előírt krediteket megszerezte.") eleget tegyenek.

 • A szakmai gyakorlat feladat kapcsolódhat az önálló laboratóriumi feladathoz, TDK feladathoz vagy a tervezett diplomatervezési feladathoz, lehet ezek folytatása/előkészítése, az ezek kapcsán megismert technológia további elmélyítése.
 • Ipari partnereinktől is rendszeresen kapunk szakmai gyakorlat feladatokat (ilyen esetekben ipari konzulens is segíti a munkát). Új eleme a szabályozásnak, hogy cégek hallgatót csak munkaszerződés megkötése után foglalkoztathatnak szakmai gyakorlatira. MSc szakmai gyakorlat esetén a cég nem köteles munkabért adni.

Témakörök

Csakúgy, mint az önálló laboratóriumi feladatok, a szakirány tipikus szakmai gyakorlat feladatai is a következő témakörökbe csoportosíthatók:

 • Üzleti folyamatok és alkalmazások: Jellegzetes, megismerhető rendszerintegrációs technológiák a szolgáltatás-orientált architektúra (SOA) valamint a munkafolyamat integráció eszközei. A külső szolgáltatások integrációja esetén szerepet kapnak a szolgáltatási szint szerződések.

 • Kritikus beágyazott rendszerek: Kiemelt hangsúlyt helyezünk a modell alapú tervezésre (MDA) valamint a szolgáltatásbiztonság szempontjából kritikus rendszerekben szükséges speciális architektúra-tervezési megoldásokra (pl. hibatűrés megvalósítása), valamint megvalósítási technikákra (pl. automatikus forráskód generálás, ütemezés).

 • Informatikai infrastruktúra: A rendszer- és szolgáltatásfelügyelet keretében eszközök és megoldások ismerhetők meg olyan jellemző feladatokra, mint a teljesítmény- és felhasználó monitorozás, kapacitásbővítés, szoftver és hardver karbantartás.

 • Modell alapú rendszertervezés és verifikáció: A modellezés módszerei mellett célkitűzés a modell alapú tervezés során végezhető helyességbizonyítási és igazolási módszerek illetve eszközök megismerése és ezek használatának bemutatása (pl. szimuláció, automatikus teszt generálás és teszt végrehajtás).

 • A szakmai gyakorlat a hallgató által választott témában és helyszínen is végezhető, de ezt a hallgatónak konzulensével előre egyeztetnie kell. A szakmai gyakorlat külföldön is végezhető.

A szakmai gyakorlat ideje

A Kar támogat minden olyan időpontot, amikor a hallgatók tanulmányi kötelezettségük elhanyagolása nélkül teljesíteni tudják szakirány munkájukhoz, illetve önálló labor feladatukhoz, szakdolgozatukhoz, TDK dolgozatukhoz kötődő szakmai gyakorlat tevékenységüket. A műszaki informatikus mesterképzésben a szakmai gyakorlat időtartama 20 munkanap.

 • Szakmai gyakorlat folyamatosan a nyári szünetben: A hallgatók végezhetik szakmai gyakorlatukat egyetlen tömbben az egyik nyári szünetben (tavasszal kezdett hallgatók a mintatanterv szerinti 1. és 2. illetve 3. és 4. félév közti nyári szünetben, ősszel kezdett hallgatók pedig a mintatanterv szerinti 2. és 3. félév közti nyári szünetben). Javasolt kezdési időpont: a vizsgaidőszak utáni hétfő. A Neptunon a szakiránynak megfelelő Szakmai gyakorlat tantárgyat (BME VIMI MS20) kell felvenni az őszi félévben. A nyári szünetben végzett szakmai gyakorlat idejére kollégiumi férőhely igényelhető.
 • Szakmai gyakorlat több részletben: A szakmai gyakorlat két részletben is elvégezhető (pl. 2x2 hét nyáron, vagy 2 hét nyáron, 2 hét (10 munkanap) az őszi szorgalmi időszakban.
 • Szakmai gyakorlat szorgalmi időszakban: A szakmai gyakorlat szorgalmi időszakban is teljesíthető, ha ütemezése kialakítható úgy, hogy a hallgató a tanulmányi kötelezettsége elhanyagolása nélkül teljesíteni tudja azt. A szakmai gyakorlat időtartama ilyenkor is 20 munkanap, amely megfelelő órarend kialakítása mellett pl. heti két nap gyakorlattal is teljesíthető. (Szorgalmi időszakban heti 20 óránál több szakmai gyakorlatot csak igen indokolt esetben engedélyez a Kar. Indok lehet pl. ha valaki az adott félévben csak kevés kreditnyi tárgyat vett fel.)

A szakmai gyakorlat teljesítése

A Szakmai gyakorlat tantárgy sikeres teljesítéséhez az alábbiakra kell figyelni a gyakorlat végzése előtt, alatt és után:

 • A gyakorlat elvégzése előtt a szakmai gyakorlat témájának és helyszínének kiválasztása valamint a gyakorlat (ipari vagy egyetemi) vezetőjével/konzulensével és a szakirány szakmai gyakorlat felelőssel való egyeztetés (pl. téma, időzítés, ...) után ki kell tölteni a szakmai gyakorlat kérelmet/adatlapot. Az egyetemi (belsős) szakmai gyakorlatok adatlapjait a szakirány szakmai gyakorlat felelős gyűjti, az ipari szakmai gyakorlat kérelmeket pedig a kari felelősnél (Krammer Olivér, BME ETT, V1. épület 013. szoba) kell leadni, aki a kérelem elfogadását aláírásával igazolja. Ezt az aláírást a kari felelőstől a gyakorlat megkezdése előtt legalább két héttel meg kell szerezni, ezért különösen a nyári gyakorlatvégzésnél kellő időt kell erre hagyni. A kérelem leadásáról a szakirány szakmai felelőst elegendő e-mailben értesíteni, de ő akár a kérelem kitöltésében is segít, szükség esetén leadás előtt formai szempontból véleményezi.
 • A gyakorlat végzése közben napi bontású munkanaplót kell vezetni, amelyet a külső konzulenssel hitelesíttetni kell. (Dátum, a ledolgozott órák száma, az adott napon végzett munkarész pár szavas leírása. A munkát vezető konzulenssel a munkanaplót hetente alá kell íratni. Ezzel tanusítja a hallgató jelenlétét is.)
 • A gyakorlat végeztével a konzulenstől értékelő jelentést kell kérni.
 • A gyakorlat végeztével a hallgatónak az elvégzett munkáról egy 15-20 oldalas beszámolót kell írnia. A beszámoló magyarul vagy az egyetemi konzulenssel egyeztetett nyelven készüljön.

A kérelemhez/adatlaphoz szükséges űrlapok ("feladatlap", "igazolólap", "jelentkezési lap a tanszéki, kari listán szereplő szakmai gyakorlatra", "kérelem a tanszéki/kari listán nem szereplő vállalatnál történő szakmai gyakorlat elvégzésére", "kérelem külföldön végzendő szakmai gyakorlathoz") letölthetőek a Kar Dékáni hivatalának oldalairól.

Külön oldalakon olvasható, hogy eddig melyik partnerünk milyen szakmai gyakorlat témákat írt ki.

A szakirány szakmai gyakorlat felelős Salánki Ágnes.